Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ εφαρμόζει το σύστημα HACCP για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφαλούς κατανάλωσης των τροφίμων που παράγει. Με τη χρήση μίας σειράς αρχών, κανόνων και οδηγιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι δυνατή η πρόβλεψη τυχόν κινδύνων και η αποφυγή τους.

 

Ειδικότερα, το σύστημα βασίζεται στον προσδιορισμό των πιθανών κινδύνων της παραγωγής και στη διαμόρφωση κρίσιμων σημείων ελέγχου σε όλα τα στάδια. Στη συνέχεια διαμορφώνονται οι δείκτες των ελέγχων και εγκαθίσταται ένα σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής και αρχειοθέτησης του συστήματος. Τέλος, προσδιορίζονται οι διορθωτικές κινήσεις σε περίπτωση υπερβάσεων των δεικτών, καθώς και οι διαδικασίες επαλήθευσης που βεβαιώνουν ότι το σύστημα λειτουργεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο.

 

Η εφαρμογή του συστήματος επιβλέπεται περιοδικά και πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα.